Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľom pracovného portálu Onlineguru.sk (ďalej len „web”) a poskytovateľom služieb na webe www.onlineguru.sk je firma BONA SERVICES, s.r.o. s miestom podnikania Krčulova 2, 977 01 Brezno, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, číslo obchodného registra: 19453/S (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
  2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Klientov pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb. VOP nie sú záväzné, ak sa v písomnej zmluve dohodne Prevádzkovateľ s Klientom na iných podmienkach. V prípade konfliktu medzi VOP Prevádzkovateľa a VOP Klienta, berie klient na vedomie, že VOP Prevádzkovateľa majú prednosť.
  3. Činnosťou Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania či služby za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
  4. Pojmy pre účely VOP a pre vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom alebo Záujemcom o prácu sú definované nasledovným spôsobom:

Objednávateľ / Klient / Zamestnávateľ je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá má oprávnenie zamestnávať fyzické osoby podľa platných právnych predpisov a využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na webe; predovšetkým za účelom nájsť vhodného zamestnanca. Objednávateľom, klientom a zamestnávateľom sa rozumie ten istý subjekt, avšak v inom časovom rozmedzí. Objednávateľ je osoba v čase objednania služby u Prevádzkovateľa, momentom vzniku zmluvy medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom sa z Objednávateľa stáva Klient. Zamestnávateľom sa ten istý subjekt nazýva vo vzťahu k Uchádzačovi o prácu.

Uchádzač o prácu / Uchádzač je výlučne fyzickou osobou (podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce), ktorá využíva služby poskytované na webe s cieľom nájsť si vhodnú pracovnú pozíciu.
Služby predstavujú produkty, ktoré Prevádzkovateľ portálu poskytuje Zamestnávateľom a Záujemcom o prácu predovšetkým prostredníctvom Webovej stránky.

Cenník je zoznam obsahujúci ceny Služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje svojim Klientom-Zamestnávateľom.

Pracovná ponuka je inzerát zverejnený Zamestnávateľom/Klientom na webe za účelom vyhľadania vhodného zamestnanca. Zverejnenie pracovnej ponuky predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na webe.

II. Služby poskytované Uchádzačom o prácu

 1. Uchádzač o prácu je fyzická osoba, ktorá si pomocou Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom hľadá vhodné zamestnanie. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Uchádzačom o prácu sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Webovej stránky.
 2. Medzi Služby poskytované Uchádzačom o prácu patria najmä možnosti prostredníctvom webu:
  1. Zobrazovať Pracovné ponuky a kontakt na zástupcu Zamestnávateľa, ktorý zverejnil Pracovnú ponuku.
  2. Pristupovať k zoznamu a profilom Zamestnávateľov (Klientov) s možnosťou zobrazenia kontaktu Zamestnávateľa.
  3. Doručovať vyžiadané pracovné ponuky z vybraného mesta / krajiny a vybranej pracovnej oblasti na e-mail.
  4. Doručovať informácie o trhu práce a o službách poskytovaných Prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailu.

III. Služby poskytované Objednávateľom/Klientom

 1. Zverejnenie Pracovnej ponuky: Klient, ktorý sa úspešne registroval na webe, má možnosť pridať Pracovnú ponuku na web. Ponuka je na webe zerejnená vždy až po manuálnom schválení Prevádzkovateľom. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:
  1. Pracovná ponuka je zverejnená až po obdržaní úhrady platby za objednanú službu alebo obdržaní dokladu s úhradou platby. Tento doklad je možné zaslať na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Úhrada platby je vykonaná na základe údajov k platbe zaslaných v automatickom e-maili na e-mailovú adresu Klienta alebo individuálne zaslanej predfaktúry.
  2. Pracovná ponuka musí spĺňať inštrukcie uvedené vpravo pri pridávaní Pracovnej ponuky a musí byť v súlade s VOP portálu onlineguru.sk.
  3. Pracovná ponuka môže obsahovať iba jednu pracovnú pozíciu.
  4. Pracovná ponuka musí obsahovať povinné položky, a to: Názov pozície, Popis práce, Miesto práce, Reakcie na ponuku, Typ úväzku, Pracovná oblasť, Ponúkaný plat. Zároveň je nutné zaškrtnúť súhlas s VOP portálu.
  5. Klienti s miestom podnikania v Slovenskej republike musia podľa Zákona o službách zamestnanosti 5/2014 § 62 ods. 2 uvádzať sumu základnej zložky mzdy. Základná zložka mzdy je zmluvne dohodnutá odmena za odpracovaný čas alebo dosiahnutý výkon. Je možné ju uverejniť buď zadaním presného údaju alebo rozpätia základnej zložky mzdy.
  6. Klient po zverejnení ponuky môže vykonať iba minimálne úpravy, ktoré sú nutné pre aktualizovanie informácií o pracovnej pozícii. Po zverejnení nie je možné upravovať pozíciu Pracovnej ponuky na inú a výrazne meniť obsah zverejnenej Pracovnej ponuky.
  7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby bola v súlade s podmienkami portálu onlineguru.sk a so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formuláru pridania Pracovnej ponuky na Webovej stránke.
  8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť alebo odstrániť pridanú Pracovnú ponuku:
   1. ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,
   2. v ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce platbou manipulačného alebo iného poplatku,
   3. prezentujúcu viaceré pracovné ponuky v rámci jednej Pracovnej ponuky,
   4. ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Webovej stránke,
   5. s reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Klienta alebo tretej osoby,
   6. ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
   7. erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,
   8. duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Webovej stránke,
   9. ktorá obsahuje pracovnú príležitosť prebiehajúcu formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového predaja, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce.
 2. Označenie pracovnej ponuky ako „TOP“ zvýraznením na vrchu stránky s pracovnými ponukami
 3. Odoslanie e-mailingu s Pracovnou ponukou vybraným odoberateľom ponúk, ktorý o odoberanie Pracovných ponúk s oblasťou práce a miestom práce súvisiacim s Pracovnou ponukou prejavili záujem.
 4. Zverejnenie Pracovnej ponuky na sociálnych sieťach, a to najmä v stránkach a skupinách na sociálnej sieti Facebook, ktoré prevádzkuje Prevádzkovateľ a v ďalších stránkach a skupinách na Facebooku.
 5. Pripnutie pracovnej ponuky na vrchu adekvátnej stránky alebo skupiny na sociálnej sieti Facebook. Dĺžka zverejnenia je dohodnutá s Klientom na základe aktuálnych možností stránok a skupín na sociálnej sieti Facebook prevádzkovaných Prevádzkovateľom.
 6. Zverejnenie loga Klienta na domovskej stránke portálu onlineguru.sk
 7. Zverejnenie reklamných bannerov.
 8. Zverejnenie PR článku.
 9. Realizácia špecializovaných riešení pre zverejnenie Pracovných ponúk Klientov (najmä grafický dizajn a programátorské úpravy).

IV. Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu

 1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Objednávateľa na Webovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Všeobecné údaje uvedené v registrácií sa zobrazia Uchádzačom o prácu ako Profil Zamestnávateľa. Úspešným ukončením registrácie si Klient vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom bez súhlasu Prevádzkovateľa.
 2. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (e-mail) alebo telefonickej objednávky Klienta.
 3. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Webovej stránky alebo listovou zásielkou alebo e-mailom alebo telefonickým rozhovorom) objednanej Služby Prevádzkovateľom portálu. Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom.
 4. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu všetkých zmluvných strán.
 5. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
  1. Písomnou dohodou zmluvných strán.
  2. Vypovedaním Zmluvy Prevádzkovateľom, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:
   1. zverejnenie Pracovnej ponuky v rozpore VOP portálu,
   2. využívanie údajov o Uchádzačov o prácu Klientom získaných z Databázy životopisov Prevádzkovateľa na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného zamestnanca,
   3. využívanie Služieb poskytovaných na Webovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
   4. Klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov Webových stránok, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.
 6. Písomná výpoveď Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stanoviť zmluvnú pokutu zo strany Klienta za predčasné ukončenie zmluvy inak ako dohodou. Zmluvná pokuta by mala zohľadňovať reálnu finančnú a časovú ujmu prevádzkovateľa, ktorú mu zmluvná strana spôsobila nedodržaním svojich povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy alebo týchto VOP.
 7. Ak bez zavinenia Prevádzkovateľa zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

V. Cena Služieb a platobné podmienky

 1. Cena Služby poskytovanej Klientom je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby. V prípade služieb, ktorých cena nie je určená v cenníka, sa cena určí dohodou Klienta a Prevádzkovateľa.
 2. Vybrané služby, a to najmä Zverejnenie pracovnej ponuky na Webovej stránke, ale aj ďalšie služby, pokiaľ tak Prevádzkovateľ uzná za vhodné a informuje o tom Klienta riadne a včas, sú realizované až po úhrade Služby alebo zaslaní dokladu s potvrdením o úhrade platby za Službu
 3. Cenu za objednanú Službu je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený v údajoch o platbe zaslaných v automatickom alebo individuálnom e-maily od Prevádzkovateľa, riadne a včas.
 4. Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená až po poskytnutí Služieb Klientovi. Faktúra je vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Klient využívanie Služieb objednal.
 5. V prípade omeškania Klienta s úhradou platby za službu, ktorá už bola realizovaná, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. Týmto úkonom Prevádzkovateľa nevznikne Klientovi nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané služby. V prípade omeškania Klienta viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s Prevádzkovateľom alebo podať návrh na súdne vymáhanie pohľadávky. Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Prevádzkovateľa.
 6. Prevádzkovateľ vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 1,00 EUR.

VI. Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Webovej stránke, najmä za uverejnené podmienky a informácie o Pracovnej ponuky, ako aj ďalšie text služieb a ich grafické spracovanie (napr.: logo, fotografia alebo banner). Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb alebo porušenie zákona poskytnutím Služby na Webovej stránke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.
 2. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky Klient uspokojí a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodní.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.
 4. Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.
 6. V prípade omeškania Klienta Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto úkonom Prevádzkovateľa Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

VII. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
 2. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 3. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.
 4. V prípade, ak sa v zmluvnom vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom alebo Uchádzačom vyskytne cudzí prvok, má sa za to, že si zmluvné strany zvolili právny poriadok Slovenskej republiky ako rozhodné právo.
 5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 1. 4. 2019.

V Bratislave dňa 01.04.2019

Prevádzkovateľ portálu, BONA SERVICES, s.r.o.

Copyright 2018 © Vytvoril fofos.sk, s.r.o. Všetky práva vyhradené.